เวชประสิทธิ์ ธ., วัฒนบุตร บ. ., หมื่นเทพ ว. ., และ อัจฉริยประภา ส. . . “แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 18-26, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260912.