ฮิลเลียรีย์ ส. ส. ., บุญยโพ เ. . ., และ จิตวัฒนากร ต. . . “คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 27-37, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260952.