ศรีแก้ว พ., ชายป่า ก. . ., และ จติกุล ศ. . . “การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 53-64, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261137.