ศรีสุข ณ. ., พระครูสิริธรรมบัณฑิต, วัฒนบุตร บ. ., และ รุจจนพันธุ์ บ. . “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 74-83, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261247.