ศรีสุข ณ. ., เพิ่มขึ้น จ. ., ฟองจันตา พ. ., อัจฉริยประภา ส. ., และ ไชยบุรี ฤ. . “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 65-73, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261248.