จิรภัคพงค์ ช. ., พระครูปริยัติวรากร, พระศักดิธัช แสงธง, และ สมจิต ขอนวงค์. “การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 84-101, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261491.