จันเรือน จ., นามบุญเรือง ส. ., ลี้จากภัย ท. ., และ โสภากุล ร. . “ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 120-32, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261885.