บำบัด ถ. ., ชัยปะละ อ. ., และ เกียรติบุตร ร. . “เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 195-08, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261911.