บุญนัด ม. . “แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 209-23, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262298.