วงค์วัน ห., วงค์วัน ว. ., และ พรนิมิตร จ. . . “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-13, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262974.