เกษจ้อย ส., ทะสา พ. ., ไร่สงวน พ. ., ศรีภา ป. ., และ อบปิ่น ว. . “ขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 52-67, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263546.