ศรีสัมพันธ์ ส. . ., ผ่องไพบูลย์ ฐ. . ., วังพรม ป. . ., พลสวัสดิ์ ม. . ., รวยสว่างบุญ ส. . ., เกษแก้ว พ. ., และ มหาพล เ. . . “ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 144-58, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263560.