มาลัยศรี เ. . ., พงศ์สุภากุล อ. . ., สุธีดวงสมร จ. . ., ศิริรัตนพรรณ์ พ. . ., มะโหฬาร ว. ., ตั้งสีฟ้า ด. . ., และ จารุจินดา บ. . . “การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 14-27, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263561.