สุขหมื่น ช. . ., ราญสระน้อย ท. ., ปูรานิธี ฉ. ., วณิชธนานันต์ ฉ. ., รุจิธำรงกุล ว. ., ลักขณาภิชนชัช ท. ., และ เบียดนอก ช. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 28-40, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263562.