เอกธวัชกุล เ. . ., จันทนดิษฐ์ ช. ., คุ้มสุวรรณ์ ป. ., พิพัฒน์พรไพศาล ร. ., นาคแกมแก้ว ช. ., และ วีระวัฒน์ ว. . “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 41-51, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263563.