สวนแก้ว จ. . ., กัลยาณมิตร ร. ., ลักขณาภิชนชัช ท. ., ศิรืรัตนพรรณ์ พ. ., ใจสม พ. ., ฉิมคล้าย น. ., และ ศิริภัทรโสภณ ศ. . “คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 159-76, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263811.