อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ บุณยโสภณ ธ. . “การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 95-112, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264439.