ขยันหา ม. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ วิเศษศรี ว. “การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 113-29, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264440.