พุทฺธสาวโก พ., วงศ์จำปา พ. ., วิเศษ ส., และ โปธาฤทธิ์ น. . “องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 130-43, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264484.