แก้วโพนงาม ณ. “การเมืองการปกครองไทยในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 177-92, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264564.