วรกิตติ พ. . ., และ คิดอ่าน ธ. “บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 209-18, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264774.