กัลยา ศ. ., และ จันทร์จิรา นันตา. “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 193-08, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264854.