พลาพล ณ. ., บุณยโสภณ ธ., และ ปิณฑะแพทย์ ส. . “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 1-16, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265314.