เทียนสว่างชัย ศ., และ น้อยเจริญ น. . “แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 17-30, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265429.