สุระรินทร์ พ., ไชยเหมวงศ์ ธ. ., พระครูวรวรรณวิฑูรย์, และ อธิจิตฺโต พ. . “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 250-62, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265812.