วงศ์ษา ก. ., และ หมื่นแจ่ม ส. . “การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 46-58, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265828.