ชาวบ้านเกาะ น. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ เชียรชนะ ช. . “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 87-102, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265829.