จันทวงสิน ม. ., ปัญญาดี เ. ., ผาเจริญ ว., และ เสมมณี อ. “ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 59-72, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265868.