ปันลำ จ., และ เรือนตุ่น ก. . “การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชน ในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 103-15, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266323.