ศรีใจวงศ์ ณ. ., เหล็งพั้ง ภ. ., และ เทพปินตา พ. . “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 73-86, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266573.