นพทวีวัฒน์ อ. ., และ กลับวิลา โ. . “เส้นทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 116-30, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266659.