ลือดัง โ. . ., และ จตุรพรประสิทธิ์ ช. “แรงจูงใจการศึกษาหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ: พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 146-61, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267291.