หีตอักษร ย. ., ธรรมพิทักษ์ ส., และ อนันทนาธร อ. . “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 162-76, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267341.