มหาศักดิ์สวัสดิ์ ร. ., และ ทาวะรมย์ อ. . “ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 205-22, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267345.