กิตฺติเวที พ. ., และ ณ พิกุล ศ. “การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 177-89, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267347.