กุลสวัสดิ์ ธ. ., และ พ่วงเถื่อน ภ. . “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 190-04, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267348.