กิตฺติวํโส พ., และ ฟองจันตา พ. . “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 263-7, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267353.