พระครูวรวรรณวิฑูรย์, สุระรินทร์ พ., สารบรรณ ส. ., และ สุทธะ ช. . “อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 235-49, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267363.