ธรรมสอน ก. . ., และ สาแก้ว อ. . “พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 223-34, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267369.