Return to Article Details พัฒนาการของ Universal Banking และกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงิน: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทLสหรัฐอเมริกาช่วง Subprime Financial Crisis 2008 Download Download PDF