รับพิจารณาบทความเพื่อลงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2017-06-23

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง ผู้แต่ง/ผู้เขียนกรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความให้เข้าใจโดยละเอียด (สำคัญ : กรุณาศึกษา คำชี้แจง ขั้นตอน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) ดังนี้

** เจ้าของบทความกรุณาติดต่อเพื่อแจ้งผลการส่งบทความที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462 ***

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (สำคัญ!)

ดำเนินการส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังนี้

     ส่งบทความครั้งแรก : ลำดับที่ 1-4 (ลำดับที่ 3-4 เลือกตามบทความที่ประสงค์จะส่งพิจารณา) ตามช่องทางที่ระบุในแบบฟอร์ม 

     * กรณีผ่านการพิจารณา : ส่งลำดับที่ 5 พร้อมไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบออนไลน์

     ** กรณีผ่านการพิจารณาแล้วไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ : จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและยกเลิกการตีพิมพ์บทความ

     *** กรณีไม่ผ่านการพิจารณา : จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาทางระบบออนไลน์

     **** กรณีไม่ผ่านการพิจารณาและประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาใหม่ : ดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ทั้งหมด

1.  แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลและบทความต้นฉบับฯ   :   <PDF>      <WORD>

2.  แบบเสนอขอส่งบทความต้นฉบับฯ  : <PDF>    <WORD>

3.  รูปแบบบทความวิจัย  :  <PDF>    <WORD>     (สำหรับการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์)

4.  รูปแบบบทความวิชาการ/ปริทัศน์  :  <PDF>     <WORD>     

5.  รูปแบบบทวิจารณ์หนังสือ : <PDF>     <WORD>

6.  บันทึกข้อความชี้แจงแก้ไขบทความ  :  <PDF>     <WORD>   (สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณา)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ เป็นค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ และค่าดำเนินการวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา