วารสารภาษาและวรรณคดีไทย https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit <p><em>&nbsp; &nbsp;วารสารภาษาและวรรณคดีไทย</em> เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ของศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา การเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย</p> <p><em>&nbsp; &nbsp;วารสารภาษาและวรรณคดีไทย</em> เป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) <em>กองบรรณาธิการวารสารภาษาและวรรณคดีไทย</em> ยินดีรับพิจารณาต้นฉบับผลงานวิชาการในศาสตร์สาขาดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย บทความปริทัศน์ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผลงานที่ส่งมาให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฉบับใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น</p> th-TH THlanglitjournal@gmail.com (Thaneerat Jatuthasri) waraporn.p@chula.ac.th (คุณวราพร พวงจันทร์หอม) จ., 29 มิ.ย. 2020 00:00:00 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244056 <p>การปิดการสนทนาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสนทนา เนื่องจากผู้สนทนาจะทราบได้อย่างไรว่าผู้สนทนาจะสามารถหยุดการสนทนากับผู้ที่กำลังสนทนา ณ ขณะนั้นได้ และถ้าหากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง/อายุมากกว่าผู้สนทนาจะดำเนินการอย่างไร ในปัจจุบันการสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นหนึ่งในการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนไทย แต่การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นการสื่อสารที่ผ่านการใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ว่ารูปแบบการปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีลักษณะเป็นอย่างไร โดยพิจารณาทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสนทนาแบบ 2 คน และแบบกลุ่ม โดยในงานวิจัยเก็บข้อมูลการปิดการสนทนาจากแบบสอบถามจำนวน 60 ฉบับ จากผลการวิเคราะห์พบว่าการปิดการสนทนาด้วยสติ๊กเกอร์พบการใช้มากที่สุด ซึ่งเพศหญิงนิยมใช้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ&nbsp; ส่วนเพศชายนิยมปิดการสนทนาด้วยการไม่ตอบและการใช้ถ้อยคำตอบกลับ นอกจากนี้ การใช้ถ้อยคำตอบกลับของเพศชายมักใช้กับการปิดการสนทนากับหัวหน้า/บุคคลที่มีตำแหน่งทางหน้าที่การงานสูงกว่า ซึ่งแตกต่างจากการปิดการสนทนากับครู/อาจารย์ที่สนทนาแบบ 2 คน ผู้ปิดการสนทนานิยมใช้การขอบคุณมากกว่าทั้งในเพศหญิงและเพศชาย</p> ศิริพร ปัญญาเมธีกุล Copyright (c) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244056 จ., 29 มิ.ย. 2020 00:00:00 +0700 การศึกษาปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพในสื่อออนไลน์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244062 <p>บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดเรียงองค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาของตัวบทปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพที่เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพจำนวน 7 บริษัท ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพประกอบด้วย 5 ส่วน โดยทุกองค์ประกอบมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวใจผู้บริโภค ส่วนกลวิธีทางภาษาของปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพที่ใช้ในการโน้มน้าวใจมี 5 กลวิธีหลัก เช่น การเลือกใช้คำ การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ ฯลฯ กลวิธีทางภาษาที่วิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพเน้นนำเสนอผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ผลประโยชน์ด้านการเงิน และนำเสนอชุดความคิดเรื่อง “ความไม่แน่นอนในชีวิต” ประกอบสร้างความรู้สึก “วิตกกังวล” เพื่อเป็นจุดขายให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญของประกันสุขภาพจนเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด อีกทั้งกลวิธีทางภาษาได้สะท้อนให้เห็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกให้ผู้บริโภครู้สึกว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพมีบทบาทเป็น “ผู้ให้” และผู้บริโภคเป็น “ผู้รับ” ผลประโยชน์สูงสุด ทั้งที่ในปริบทธุรกิจ บริษัทฯ กับผู้บริโภค มีความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน</p> ปัทมา เหมือนสมัย Copyright (c) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244062 จ., 29 มิ.ย. 2020 00:00:00 +0700 กัญญานุสร: หนังสืออนุสรณ์งานศพที่แสดงทัศนคติเกี่ยวกับสตรี ของปัญญาชนสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244064 <p>บทความนี้มุ่งศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับสตรีของปัญญาชนสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ปรากฏในเรื่อง<em>กัญญานุสร</em> หนังสืออนุสรณ์งานศพของนางสาวลม่อม สีบุญเรือง ผลการศึกษาพบว่าปัญญาชนสยามใช้วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการยกย่องอดีตยอดสตรีเพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าสตรีไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรือเป็นคนชนชั้นใด ล้วนแล้วแต่เคยสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากบุรุษมาตั้งแต่อดีต พร้อมกับนำเสนอภาพของนางสาวลม่อม สีบุญเรืองให้เป็นสตรีสยามหัวก้าวหน้าที่ “เก่ง” และ “ดี” เพื่อยกย่องให้เกียรติผู้วายชนม์ และเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นเป็นรูปธรรมว่า สตรีที่มีความรู้ความสามารถมีตัวตนอยู่จริงในสังคมสยาม นอกจากนี้ ปัญญาชนสยามยังใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่แปลกใหม่ในการยกย่องนางสาวลม่อม สีบุญเรือง แสดงให้เห็นว่าผู้วายชนม์เป็นสตรีสามัญชนที่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะนักคิดนักเขียนที่เป็นสตรีสมัยใหม่ และในฐานะบุตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนายเซียว <br>ฮุตเสง สีบุญเรือง ชาวจีนสยามผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์</p> พฤฒิชา นาคะผิว Copyright (c) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244064 จ., 29 มิ.ย. 2020 00:00:00 +0700 คุณธรรมความรักคาทอลิกในกวีนิพนธ์ขอบฟ้าขลิบทองของอุชเชนี https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244074 <p>บทความนี้มุ่งศึกษารวมเล่มกวีนิพนธ์<em>ขอบฟ้าขลิบทอง</em>ของอุชเชนี ผ่านกรอบความคิดความเชื่อทางคริสตศาสนา เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุชเชนี ผู้เป็นคริสตชน ได้สื่อแนวคิดคุณธรรมแบบคริสตศาสนาคาทอลิกไว้ในกวีนิพนธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า รวมเล่มกวีนิพนธ์<em>ขอบฟ้าขลิบทอง</em> นำเสนอคุณธรรมสำคัญยิ่งของศาสนาคือคุณธรรมความรัก ทั้งความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้า พระแม่มารี และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยอุชเชนีได้สื่อสารคุณธรรมความรักนี้ผ่าน 2 วิธีการสำคัญคือ การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระแม่มารี ได้แก่ ดาวประจำรุ่ง จันทร์เสี้ยว และกุหลาบ ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมไทยด้วย และการเลือกใช้คำศัพท์ที่แสดงความเป็นคาทอลิก บทความนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยด้วยกรอบความคิดความเชื่อคริสตศาสนา ซึ่งอาจนำไปปรับใช้กับตัวบทอื่นที่เหมาะสมจะวิเคราะห์ในแนวทางนี้ต่อไปในอนาคต</p> นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ Copyright (c) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit/article/view/244074 จ., 29 มิ.ย. 2020 00:00:00 +0700