[1]
ชีรวณิชย์กุล อ. 2023. แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”. Journal of Thai Studies. 10, 2 (Mar. 2023), 185–189.