(1)
Ingkavara, P.; Kraipakorn, D. Thai Female Judges During 2508-2517 B.E. ่jtscu 2022, 18, 27-55.