(1)
ชีรวณิชย์กุล อ. แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า.” ่jtscu 2023, 10, 185-189.