เกษมผลกูล อ. (2023). แนะนำหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น". Journal of Thai Studies, 8(1), 125–131. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332