ภักดีคำ ศ. (2023). แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". Journal of Thai Studies, 8(2), 229–232. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511