ชีรวณิชย์กุล อ. (2023). แนะนำหนังสือ “ตำนาน”. Journal of Thai Studies, 9(2), 281–284. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683