ชีรวณิชย์กุล อ. (2023). แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”. Journal of Thai Studies, 10(2), 185–189. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701