ชีรวณิชย์กุล อ. แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”. Journal of Thai Studies, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 185–189, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701. Acesso em: 25 apr. 2024.